El Plenari

consell 1 plenari

El Plenari és l’òrgan màxim de representativitat del Consell i estarà composat per la Presidència, vicepresidències, secretaria i 1 representant  de cadascuna de les associacions que manifestin la seva voluntat de formar-ne part i que reuneixin les següents condicions :

Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

Tenir el domicili social i / o l ’àmbit d’actuació preferencial en el Districte 1.

Respectar la Declaració Universal dels Drets Humans i tenir un funcionament intern de caràcter democràtic.

Les funcions del Plenari, com a màxim òrgan de decisió del Consell d’entitats, són les següents:

Aprovar l’ingrés i, en el seu cas, el cessament de les entitats que en formen part.

Aprovar el Pla de Treball.

Aprovar el nomenament dels membres de la comissió permanent.

Informar el Pressupost anual

Escollir  la Vicepresidència segona

Delegar en la Comissió Permanent totes les decisions i actuacions que consideri convenient i que no siguin cap de les esmentades anteriorment.

Aprovar i fer arribar, als organismes competents, les diferents propostes que surtin dels grups de treball.

Aprovar la modificació del present reglament.

El Plenari es reunirà almenys 3 cops l’any amb caràcter ordinari, i cada cop que el convoqui la Presidència, un 15% dels seus membres de ple dret de forma extraordinària, o les vicepresidències a petició de la Comissió Permanent.

En aquest darrer cas, la Presidència estarà obligada a reunir el plenari en el termini màxim d’un mes a partir de la data de petició. En tot els casos, les convocatòries es faran per escrit i amb una antelació mínima de 15 dies, adjuntant l’ordre del dia.

En els acords es procurarà sempre assolir el consens i en cas que aquest no sigui possible, les decisions es prendran per majoria qualificada de 2/3 dels assistents, amb dret a vot.

Tindran dret a vot el President, vicepresidents i les entitats representades assistents. Cada representant amb dret a vot, disposarà d’un document personal, que l’identificarà per tal de poder exercir, si és el cas, el seu dret a vot, que serà emès amb papereta i dipositat en una urna a tal efecte.

Només es comptarà un vot per entitat, havent d’acordar els seus representants, cas de ser més d’un, quin és el sentit del seu vot.

El vot no es podrà delegar, ni una mateixa persona podrà votar dos cops encara que es pertanyi o   representi a més d’una entitat.

Les sessions seran públiques i qualsevol persona podrà assistir-hi. Per fer ús de la paraula, els ciutadans i ciutadanes ho hauran de sol·licitar a l’oficina municipal del districte amb 48 hores d’antelació a l’inici de la sessió, tot indicant el tema del qual volen parlar. El president i els vice-presidents acordaran si la intervenció procedeix. En el cas que no s’arribi a un acord, el consell d’entitats serà qui determini per majoria simple, si la intervenció procedeix.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *