Reglament del Consell

 REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL D’ENTITATS DEL DISTRICTE 1

PREÀMBUL 1er.

Aquest Reglament de Règim Intern del Consell d’Entitats del Districte 1 emanen d’allò estipulat a l’article 35 de les “Normes Reguladores de la Participació Ciutadana” aprovades per l’Ajuntament de Badalona el juliol de 2001.

Substitueix al Reglament de Regim intern aprovat en Ple Municipal en data 29 d’abril de 2003.

CAPÍTOL 1: OBJECTIU I FUNCIONS

Art. 1: Objectiu

El Consell d’Entitats del Districte 1 és l’òrgan encarregat de canalitzar i fomentar una major participació dels ciutadans en la presa de decisions publiques, amb l’objectiu de complementar la democràcia representativa i avançar cap a la democràcia participativa, en el seu àmbit territorial.

La seva funció, és disposar d’una eina útil de consens, entre la ciutadania i l’administració, per anar configurant unes estratègies i una nova manera de fer en la qual polítics, tècnics i ciutadans
estableixin nous models de relació, treballs conjunts, basats en la complicitat més que en el conflicte.

Un organisme, on la reflexió, el diàleg, i el consens entre les diferents entitats, sectors socials, ciutadania en general i administració, sigui una sola manera de gestionar i donar resposta als nous reptes de la nostra ciutat. En definitiva, una nova manera de fer ciutat.
Art. 2: Funcions

Les funcions genèriques del Consell d’Entitats són les que venen determinades a l’article 36 de les “Normes Reguladores de la Participació Ciutadana”, i a més en el Districte 1 es concreten en:

A) Consensuar el Pla de Treball de la Regidoria de Districte.
B) Informar el Pressupost anual de la Regidoria de Districte.
C) Aprovar les Normes de Funcionament internes.
D) Assessorar i incidir en totes les actuacions que les Administracions Públiques
desenvolupin en el territori del Districte, així com rebre informació de les actuacions que es pensin realitzar en els diferents àmbits, per tal d’aconseguir la major cohesió social i territorial.
E) Detectar i preveure les necessitats de la ciutadania i el territori, proposant les actuacions que es considerin necessàries per tal de millorar la qualitat de vida dels seus habitants.
F) Fomentar la participació ciutadana en tots els seus vessants, així com la interrelació i comunicació entre les diferents entitats.
G) Contribuir a augmentar el sentiment de pertinença a la Ciutat, fomentant així el comportament cívic i solidari de tota la ciutadania.
H) Elaborar i realitzar, amb la Regidoria i altres àmbits municipals i institucions, programes conjunts d’actuacions.

CAPÍTOL 2: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Art. 3: Òrgans

Els òrgans del Consell d’Entitats del Districte 1 són:

El Plenari
La Comissió Permanent
Les Comissions sectorials
Els grups de treball.

Art.4: El Plenari

4.1 El Plenari és l’òrgan màxim de representativitat del Consell i estarà composat per la Presidència,vicepresidències, secretaria i 1 representant de cadascuna de les associacions que manifestin la seva voluntat de formar-ne part i que reuneixin les següents condicions :

A) Estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.
B) Tenir el domicili social i / o l ’àmbit d’actuació preferencial en el Districte 1.
C) Respectar la Declaració Universal dels Drets Humans i tenir un funcionament intern de caràcter democràtic.

4.2 Les funcions del Plenari, com a màxim òrgan de decisió del Consell d’entitats, són les següents:

A) Aprovar l’ingrés i, en el seu cas, el cessament de les entitats que en formen part.
B) Aprovar el Pla de Treball.
C) Aprovar el nomenament dels membres de la comissió permanent.
C) Informar el Pressupost anual
D) Escollir la Vicepresidència segona
E) Delegar en la Comissió Permanent totes les decisions i actuacions que consideri convenient i que no siguin cap de les esmentades anteriorment.
F) Aprovar i fer arribar, als organismes competents, les diferents propostes que surtin dels grups de treball.
G) Aprovar la modificació del present reglament.
4.3 El Plenari es reunirà almenys 3 cops l’any amb caràcter ordinari, i cada cop que el convoqui la Presidència, un 15% dels seus membres de ple dret de forma extraordinària, o les vicepresidències a petició de la Comissió Permanent.

4.4 En aquest darrer cas, la Presidència estarà obligada a reunir el plenari en el termini màxim d’un mes a partir de la data de petició. En tot els casos, les convocatòries es faran per escrit i amb una antelació mínima de 15 dies, adjuntant l’ordre del dia.

4.5 En els acords es procurarà sempre assolir el consens i en cas que aquest no sigui possible, les decisions es prendran per majoria qualificada de 2/3 dels assistents, amb dret a vot.

4.6 Tindran dret a vot el President, vicepresidents i les entitats representades assistents. Cada representant amb dret a vot, disposarà d’un document personal, que l’identificarà per tal de poder exercir, si és el cas, el seu dret a vot, que serà emès amb papereta i dipositat en una urna a tal efecte.

4.7 Només es comptarà un vot per entitat, havent d’acordar els seus representants, cas de ser més d’un, quin és el sentit del seu vot.

4.8 El vot no es podrà delegar, ni una mateixa persona podrà votar dos cops encara que es pertanyi o representi a més d’una entitat.

4.9 Les sessions seran públiques i qualsevol persona podrà assistir-hi. Per fer ús de la paraula, els ciutadans i ciutadanes ho hauran de sol•licitar a l’oficina municipal del districte amb 48 hores d’antelació a l’inici de la sessió, tot indicant el tema del qual volen parlar. El president i els vice-presidents acordaran si la intervenció procedeix. En el cas que no s’arribi a un acord, el consell d’entitats serà qui determini per majoria simple, si la intervenció procedeix.
Art. 5: Comissió Permanent

5.1 Les funcions de la comissió permanent són les següents:

A) Exercir la representativitat del Consell d’entitats entre plenaris
B) Vetllar pel compliment del acords dels plenaris
C) Coordinar les tasques de les Comissions Sectorials i dels Grups de Treball .
D) Preparar les reunions del Plenari
E) Exercir les competències que li siguin delegades pel Plenari.
F) Creació de grups de treball.
G) Preparar el pla de treball, amb les inquietuds del plenari i de les comissions sectorials.
E) Acordar el procés electoral per escollir la vice-presidència segona.
5.2 La comissió permanent estarà formada per la presidència i les vicepresidències del Consell d’entitats, la Secretària i els membres representants de les diferents comissions sectorials escollits per aquestes amb la següent representació:

Entitats veïnals: 4 membres
Entitats culturals: 2 membres
Entitats esportives: 2 membres
Entitats de joves: 2 membres
Ampas: 2 membres
Entitats socials: 2 membres
Entitats de dones: 1 membre
Entitats de gent gran: 1 membre
5.3 Tindran dret a vot les vicepresidències, i els membres escollits per les comssions sectorials.

5.4 Les seves decisions seran preses per consens o, en cas que aquest no sigui possible, per la majoria qualificada de 2/3 arrodonit l’enter superior dels assistents amb dret a vot.

5.5 El vot no es podrà delegar, ni una mateixa persona podrà votar dos cops encara que es pertanyi o representi a més d’una entitat.

5.6 Podran assistir-hi tècnics municipals i representants dels grups de treball/comissions, si és per un tema concret, a més d’aquelles persones que es necessiti per ampliar informació, amb veu però sense vot.

5.7 La Comissió Permanent es reunirà amb caràcter ordinari cada mes i de forma extraordinària sempre que es convoqui a petició d’un 25% del seus membres de ple dret. Les convocatòries es faran per correu electrònic i amb una antelació mínima de 7 dies, adjuntant l’ordre del dia. Si la petició la realitza aquest 25%, haurà de enviar la seva petició a l’oficina de districte, indicant els temes a debatre i s’haurà de convocar en el termini màxim de 15 dies.
Art. 6: De les Comissions Sectorials

6.1 A títol enunciatiu i no limitador, es podran crear les següents Comissions Sectorials:
• Moviment Veïnal
• Gent Gran
• Dones
• Joventut
• Esports
• Ensenyament
• Cultura
• Entitats socials

6.2 La seva funció serà vetllar per tot allò relacionat amb la seva temàtica pròpia i distintiva.

6.3 Cadascuna de les Comissions sectorials estarà formada preferentment pels representants de les entitats, les activitats de les quals hi tinguin relació directa. D’acord amb aquestes activitats, una mateixa entitat podrà ser representada a diferents Comissions Sectorials amb veu i vot. En aquest darrer cas i només pel què fa a l’elecció dels membres de la Comissió Permanent, només es podrà exercir el dret de vot a la Comissió sectorial que, d’acord amb la seva activitat principal, cada entitat hagi prèviament determinat.

6.4 Hauran de nomenar un o més representants per la comissió permanent, que tindrà la responsabilitat de ser el portaveu, convocar i rebre les comunicacions en nom de la comissió sectorial a la qual representa. En el cas de que la comissió disposi de més d’un representant s’haurà d’escollir quin d’ells exerceix aquestes responsabilitats.

6.5 Les comissions sectorials es reuniran amb la freqüència que elles mateixes determinin amb l’objecte de tractar totes aquelles qüestions que els són pròpies, així com aquelles que vinguin determinades pel Plenari o per la Permanent. Així mateix, podran elevar a aquests òrgans, totes aquelles propostes i informes que estimin pertinents.

6.6 A les reunions de les comissions sectorials, podran assistir-hi tècnics municipals, a més d’aquelles persones que es necessiti per ampliar informació, amb veu però sense vot.

Art. 7: Dels Grups de Treball

7.1 Es poden crear Grups de Treball per tractar temes específics diferents dels de les Comissions Sectorials (per exemple: per fer el seguiment de determinats projectes etc.)

7.2 Els grups de treball seran creats a proposta de la Comissió Permanent, per tractar temes específics que superin l’àmbit de les Comissions Sectorials.

7.3 L’objectiu, la composició i la durada de cadascun d’aquests grups vindran determinats, en el moment de ser creats, en funció de les seves necessitats. Els seus informes o les seves conclusions hauran de ser portades a la Permanent per la seva aprovació.

7.4 Aquest grups de treball anomenaran un responsable, que serà el portaveu front la Comissió Permanent. A les reunions dels grups de treball, podran assistir-hi tècnics municipals, a més d’aquelles persones que es necessiti per ampliar informació, amb veu però sense vot.
Art. 8: La Presidència i Vicepresidències

La Presidència del Consell d’Entitats recau en l’Alcalde/essa i la Vicepresidència primera en el Regidor/a Delegat/da del Districte.
La Vicepresidència segona recaurà en un membre del Plenari triat per aquest i que no ostenti cap càrrec públic.
En cap cas aquest càrrecs superaran els 4 anys de durada propis del mandat municipal.

Art. 9 : De la Vicepresidència segona

9.1 Les funcions de la Vicepresidència segona són:

A) Compartir amb la Presidència, i Vicepresidència 1ª del Consell d’Entitats les tasques de funcionament del propi Consell. En cap cas podrà assumir les funcions que la Vicepresidència 1ª té encomanades per delegació d’Alcaldia com a càrrec electe.
B) Ostentar la representació de les entitats del Consell, exercir de portaveu de les opinions expressades i vetllar perquè els acords presos siguin tramesos allà on correspongui.
C) Elaborar conjuntament amb la Vicepresidència 1ª les convocatòries de la Comissió Permanent.
D) Representar el Consell d’Entitats del districte 1 en el Consell de Ciutat i en els plens municipals.
E) Dinamitzar i donar contingut a la representació atorgada.

9.2 El procés d’elecció de la Vicepresidència segona, haurà de contemplar necessàriament les següents condicions:

A) Aprovació per part de la Comissió permanent d’una comissió electoral formada per 3
Membres de la mateixa comissió permanent i presidida pel regidor/a del Districte.
B) Podrà accedir a la candidatura de la Vicepresidència segona qualsevol persona major
de 18 anys a proposta de l’entitat inclosa en el cens a la que pertanyi i amb l’aval de com a mínim 2 entitats més (presentant un breu currículum), dins del termini que dicti la comissió electora.
C) Formaran part del cens electoral aquelles entitats pertanyents al plenari amb dret a vot. El llistat d’entitats incloses en el cens es farà públic en temps i amb els mitjans que la comissió electoral dicti.
D) L’elecció entre les candidatures presentades tindrà lloc en la primera sessió plenària
del Consell d’Entitats posterior a les eleccions municipals. El sistema de votació serà d’un vot per entitat pertanyent al Consell d’Entitats i mitjançant votació secreta. Per ser escollit Vicepresident/a segon/a, caldrà aconseguir una majoria qualificada de 2/3 en una primera volta o, si calgués, més del 50% dels vots vàlids emesos en una segona volta limitada a les dues candidatures més votades en la primera. Les paperetes tindran els noms de tots els candidats, i caldrà marcar amb una creu un sol candidat.
E) La Vicepresidència segona s’elegirà per un període de quatre anys, i en cap cas la mateixa persona podrà ser reelegit per un segon mandat.
F) En cas de renúncia o impediment per seguir exercint el càrrec, correspon a la Comissió Permanent iniciar un nou procés electoral.
G) En tot allò no contemplat, serà la comissió electoral la que haurà de dictar resolució.

Art. 10: De la Secretaria

El/la Coordinador/a del Districte exercirà les tasques pròpies de Secretaria tant del Plenari com de la Comissió Permanent. Aixecarà Acta de les seves reunions i custodiarà la documentació del Consell d’Entitats, així com realitzarà les convocatòries del Plenari i de la Comissió permanent.

Una còpia de les actes de les reunions del Plenari com de la Permanent, s’enviaran via correu electrònic, a la seu de les associacions membres, en un termini màxim de 7 dies, a la finalització d’aquesta.

Disposició Final 1ª

En tot allò no previst en aquest Règim Intern correspon al Plenari del Consell d’Entitats adoptar la decisió que consideri més adient, d’acord amb els criteris generals que les inspiren així com les “Normes Reguladores de Participació Ciutadana” aprovades per l’Ajuntament Ple el juliol de 2001.

Disposició Final 2ª

La Regidoria de Districte vetllarà per que tots els organismes, comissions i grups de treball del Consell d’ Entitats, puguin dur a terme la seva tasca, dotant-los dels recursos humans i materials necessaris, en cada moment.

Disposició Transitòria:

Donat el fet que la legislatura municipal ja resta en curs, i tan sols per aquest cas, és regula el següent:

1er,- La comissió Permanent actual es mantindrà fins a la finalització de la legislatura municipal actual.
2on,- Degut al fet de que la Vicepresidència 2ª, en aquest mandat serà escollida a mitja legislatura i no podrà complir el mandat dels quatre anys, de forma transitòria i si així ho decideix el Plenari,podrà ser facultada per mantenir-se fins a la finalització de la següent Legislatura Municipal.
3er,- Si fos necessària la presentació i defensa d’aquest reglament de règim intern davant el Ple Municipal, la Comissió Permanent nombrarà la persona per a fer-ho.
Badalona, novembre de 2013

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *